Kære læser

Noget har bragt dig herind. Ind i denne bog. Måske har du allerede læst dele af bogen, bladret lidt i den eller tilmed brugt nogle af metoderne. Og nu er du her.

Inden du går videre: Prøv at lukke øjnene. Mens du sidder med lukkede øjne, så brug 30 sekunder på at stille dig selv spørgsmålet:

“Hvorfor sidder jeg med en bog om procesfacilitering i dagtilbud i hånden?”

Når du igen åbner dine øjne, er du parat til at læse videre. Så ved du mere om, hvad du ønsker at bruge bogen til.

Dialogiske processer
En proces kan defineres som et forløb, hvor noget sker. Når jeg i denne bog bruger terminologien processer, er der tale om dialogiske processer. Møder mellem mennesker i mange former og udgaver, som har et bevidst formål og et ønsket resultat.

Denne bog handler om facilitering af disse processer. Helt konkret dialogiske processer i dagtilbud. I denne sammenhæng definerer jeg facilitering som brug af teknikker til bevidst styring af disse processer. En bevidst styring, som gør det lettere for deltagerne at nå eller udrette det, de ønsker. Facilitering er på denne måde en slags guidning, hvor facilitator gennem øvelser, spørgsmål og instruktioner hjælper deltagerne til større afklaring og handlekraft på givne og aftalte udfordringer og problemstillinger.

Man kunne også sammenligne facilitering med et enzym, der katalyserer processen. Lige som der er enzymer i dit vaskepulver, som målretter og speeder vaskeprocessen op, så har dine dialogiske processer brug for enzymer, der kan målrette processen og gøre den effektiv.

Procesfacilitering i dagtilbud
Denne bog er en håndbog i procesfacilitering. Dens særlige vinkel er facilitering af processer i dagtilbud i både mindre og større målestok. Dagtilbud er i dag både ganske små og meget store enheder i form af område- eller distriktsinstitutioner. Det er egentlige daginstitutioner, og det er dagplejen som en særlig dagtilbudsform.

Dagtilbud har mange mødeformer. Stuemøder, afdelingsmøder, personalemøder, MED-møder, pædagogiske møder, driftsmøder og uddannelses- eller pædagogiske dage er blot nogle af betegnelserne. Fælles for disse møders dialogiske processer er et særligt vilkår:

Tiden er begrænset.

Kerneopgaven i dagtilbud kan f.eks. defineres som børns trivsel og udvikling skabt gennem pædagogisk kvalitet i samarbejde med børnenes forældre, og de fleste ansatte vil i den største del af deres arbejdstid have fokus på det direkte arbejde med børnene. Ved siden af er der en mindre del af den samlede tid til rådighed til at udvikle den pædagogiske kerneopgave. Denne begrænsning i tid stiller krav om effektive og virksomme dialogiske processer, hvor vi ved, hvad vi gør, og ikke mindst hvorfor vi gør det på denne måde.

Bogen er lagt an på dig, som gerne vil facilitere processer, men som ikke er uddannet eller trænet proceskonsulent. Bogens mange metoder er således beskrevet så nøje, at de er lige til at gå til, også for den mere utrænede facilitator. Det ændrer dog ikke på, at facilitering skal tages alvorligt, og at den, der forsøger sig som facilitator, skal ville skabe den gode proces og skal tage ansvar for selve processens kvalitet.

Det systemiske fundament
Jeg har fundet det teoretiske fundament for bogens beskrivelse af processer og metoder i den systemiske teori og metode. Et særskilt kapitel i bogen foretager derfor også en kortfattet indføring i de vigtigste begreber fra den systemiske teori. Måske kender du i forvejen indgående til systemteorien, og så kan du enten springe dette kapitel over eller læse det alligevel og se, om du trods alt finder nye vinkler på din allerede kendte viden.

Systemteorien tager udgangspunkt i relationen som den mindste enhed. Vi indgår som individer i systemer (et dagtilbud er f.eks. et system, rød stue er et system osv.). Et system er en enhed, der skiller sig ud fra sine omgivelser. Vi er som systemer udstyret hver især med vores egen version af verden, og det er gennem den, vi erkender, skaber mening og foretager vores handlinger.

En pointe er, at vi aldrig helt kan forstå andre. Gode dialogiske processer handler om at bringe os tættere på denne forståelse.